09:16 01/09/2011

Công ty Thành Thành Công bị phạt 85 triệu đồng

Mai Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công.

Ngày 29/8/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công.

Cụ thể, trong thời gian từ 26/10 - 24/11/2010, Công ty Cổ phần Thành Thành Công giao dịch mua 2.999.994 cp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã BHS-HSX), tương đương 16,188 % cổ phiếu BHS đang lưu hành.

Tính đến ngày 24/11/2010, tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công, bà Huỳnh Bích Ngọc (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công) và bà Nguyễn Thị Kim Vân (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công) nắm giữ là 5.376.503 cp BHS chiếm 29% tổng số cổ phiếu BHS đang lưu hành. Trong nhóm người có liên quan này, Công ty Cổ phần Thành Thành Công đã giao dịch dẫn đến vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu BHS đang lưu hành nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hành vi của Công ty Cổ phần Thành Thành Công đã vi phạm quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều 1.1.a Mục II Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền là 85 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công theo quy định tại Điều 28.2.a Nghị định 85/2010/NĐ-CP.