08:25 31/10/2019

Cục Hàng hải Việt Nam được áp dụng một số chế độ chi đặc thù

Duyên Duyên

Tiền lương bình quân của công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương do Nhà nước quy định

Công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải được thưởng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ.
Công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải được thưởng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Đối tượng áp dụng quyết định là công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, về nội dung và chế độ chi đặc thù, tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

Thưởng an toàn, an ninh hàng hải được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam cũng được thực hiện chi trang phục công tác. Bộ Giao thông Vận tải sẽ quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành.

Nội dung và chế độ chi đặc thù quy định nêu trên được tính vào kinh phí giao tự chủ. Hệ số tiền lương tăng thêm 0,8 lần; thưởng an toàn, an ninh hàng hải và trang phục công tác được bố trí từ nguồn thu phí hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng hải Việt Nam được sử dụng chi cho các nội dung theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.