12:00 17/03/2009

Đã có khung pháp lý cho giao dịch chứng khoán trực tuyến

Phương Anh

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Hoạt động giao dịch trực khoán trực tuyến sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới - Ảnh: Việt Tuấn.
Hoạt động giao dịch trực khoán trực tuyến sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới - Ảnh: Việt Tuấn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa ký ban hành Thông tư số 50/2009/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, từ đó tạo khung pháp lý cho hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến được đánh giá là sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo nội dung thông tư, dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh, đưa ra yêu cầu đối với các giao dịch chứng khoán, hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng internet hoặc điện thoại. Các chứng khoán được phép thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến phải là các chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đối với các nhà đầu tư, việc mở tài khoản theo quy định của pháp luật tại trang thông tin điện tử của một công ty chứng khoán có thể thực hiện được dịch vụ giao dịch trực tuyến sau khi đăng ký và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết. Khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư có thể sử dụng phiếu lệnh điện tử, trong đó phiếu lệnh điện tử phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Để cung cấp dịch vụ này, các công ty chứng khoán phải tạo một trang thông tin điện tử với địa chỉ xác định trên mạng internet đóng vai trò như một cổng vào cho dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Cung theo nội dung thông tư, các công ty chứng khoán phải trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư; không được uỷ thác  hoặc thuê các tổ chức không được phép khác thông qua hình thức thanh toán phí dịch vụ.

Công ty chứng khoán phải ban hành quy trình thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và phải ký một hợp đồng bằng văn bản với khách hàng quy định rõ các trách nhiệm pháp lý của cả hai bên bao gồm trách nhiệm bồi thường khi xảy ra rủi ro. Công ty chứng khoán cũng phải nêu rõ các rủi ro liên quan đối với nhà đầu tư dưới hình thức một “Bản công bố rủi ro” đính kèm hợp đồng.

Công ty chứng khoán phải lưu trữ, đảm bảo tính toàn vẹn dạng nguyên bản của các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm các cuộc điện thoại đặt lệnh của khách hàng ít nhất là 10 năm.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, các công ty chứng khoán phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật. Công ty chứng khoán không được phép công bố ra bên ngoài trang thông tin điện tử  kinh doanh hợp pháp các chương trình hoặc hệ thống liên quan đến tài khoản tiền, chứng khoán, thông tin nhận dạng và các dữ liệu khác của nhà đầu tư. Đồng thời, các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải cung cấp những phương pháp giao dịch thay thế dự phòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán không được cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến về chuyển nhượng các nguồn lực tài chính, chuyển nhượng và uỷ thác mua bán chứng khoán.

Bộ Tài chính cho biết, các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2009.