09:28 25/01/2008

Đánh giá toàn diện về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu đánh giá toàn diện hơn nữa về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, đánh giá một cách toàn diện hơn nữa về các mặt được, chưa được việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Ngày 23/1, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Phó thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ đánh giá những tác động và ảnh hưởng của hoạt động trên đến phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.

Phó thủ tướng chỉ đạo đối với những cơ sở đã vi phạm Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo quyết định ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý dứt điểm trong quý 1/2008.