20:52 07/10/2018

Danh sách 78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018

Thủy Tiên

Nhiều mã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư không được giao dịch ký quỹ do niêm yết chưa đủ 6 tháng

78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018.
78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo về danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018.

Theo đó, trong quý này có 78 tổ chức niên yết, quỹ niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm:

19 mã thuộc diện có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: CRC, CRE, DBD, DPG, FRT, FUCTVGF2, HPX, HSL, RDP, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, YBM, YEG.

26 mã thuộc diện bị cảnh báo: AAM, AGR, ATG, C47, CMX, HAG, HAI, HAS, HID, JVC, KSH, LAF, MCG, NAV, NVT, PXT, RIC, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

10 mã thuộc diện bị kiểm soát: CIG, ICF, LCM, OGC, PIT, PPI, PTC, PTL, PXI, VHG.

4 mã bị kiểm soát đặc biệt: AGF, HVG, KAC, PNC.

2 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: APC, HVX.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC, VIS.

7 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BHN, DAH, GIL, HLG, KHP, LEC, TNT.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ELC.

Nhìn chung, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.