13:26 17/10/2018

Đề xuất các ban, vụ, văn phòng thuộc Chính phủ chỉ có tối đa 3 cấp phó

Duyên Duyên

Bộ Nội vụ đề xuất đối với các ban (vụ) và văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống thì được bố trí không quá 2 cấp phó

Dự thảo Nghị định cũng quy định số lượng cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ), văn phòng với mức tối đa là 2 Phó trưởng phòng.
Dự thảo Nghị định cũng quy định số lượng cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ), văn phòng với mức tối đa là 2 Phó trưởng phòng.

Các ban (vụ), văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên có trên 20 người làm việc thì được bố trí không quá 3 cấp phó.

Bộ Nội vụ vừa chính thức công bố dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016 ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, điểm đáng chú ý tại dự thảo này là sửa đổi các quy định liên quan đến số lượng phòng, ban và số lượng cấp phó tối đa của tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ thành lập ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên.

Theo cơ quan này, việc quy định tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức khi thành lập ban nhằm đảm bảo số công chức, viên chức tối thiểu của ban lớn hơn 2 lần số công chức, viên chức tối thiểu của phòng thuộc ban.

"Việc bỏ quy định cụ thể số lượng phòng trực thuộc ban trong Nghị định là để phân cấp cho cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quyết định sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan của Chính phủ, trên cơ sở đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ", Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Một điểm mới khác tại dự thảo Nghị định này là bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó tối đa của tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất đối với các ban (vụ) và văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống thì được bố trí không quá 2 cấp phó. Có trên 20 người làm việc thì bố trí không quá 3 cấp phó.

Tương tự, với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, nếu có 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống thì có không quá 2 cấp phó. Và trên 20 nhân sự thì có không quá 3 cấp phó.

Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư thì được thực hiện số lượng cấp phó theo đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ sung quy định số lượng cấp phó tối đa của các ban, văn phòng được áp dụng tương tự như đối với vụ thuộc bộ. Riêng số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.

Song song với đó, dự thảo cũng quy định số lượng cấp phó của phòng thuộc ban (vụ), văn phòng.

Cụ thể, phòng có dưới 10 công chức, viên chức thì được bố trí 1 phó trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là công chức, viên chức trở lên thì được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

Theo Bộ Nội vụ, việc quy định số lượng cấp phó của phòng thuộc ban, văn phòng là để bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo quản lý và số lượng công chức, viên chức thực thi thừa hành thuộc phòng.

Hiện, dự thảo Nghị định đang được Bộ Nội vụ công khai, lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức.