10:45 05/08/2009

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Dung Quất

Bảo Anh

Khu kinh tế Dung Quất có thể được quy hoạch thành thành phố công nghiệp mở

Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế - xã hội và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Đây là cuộc họp để tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, cùng với việc tỉnh xây dựng Đề án quy hoạch, mở rộng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo chủ trương được giao.

Giải quyết những đề xuất của tỉnh về triển khai Đề án phát triển Khu kinh tế  Dung Quất, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cơ chế trình Chính phủ chủ trương chuyển Khu kinh tế Dung Quất hiện đang quy hoạch thành thành phố công nghiệp mở; giao Bộ Tài chính xem xét, đề xuất áp dụng các cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù với tỉnh giai đoạn 2009-2020.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, phương thức hỗ trợ một số hộ dân di dời tại Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cơ chế thuế trong thời gian đầu Nhà máy lọc dầu vận hànhm.