13:56 15/04/2022

Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Thanh Xuân -

Vốn tối thiểu đầu tư thành lập đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 5 tỷ đồng; trường trung cấp là 50 tỷ đồng và trường cao đẳng là 100 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định mới, các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập phân hiệu phải đảm bảo các điều kiện: có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất và vốn đầu tư cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, tối thiểu bằng 25% diện tích đất sử dụng tối thiểu và vốn đầu tư cho phép thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000m2; của trường trung cấp là 10.000m2 đối với khu vực đô thị và 20.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000m2 đối với khu vực đô thị và 40.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp, vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng, vốn tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Địa điểm phân hiệu đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài.

Về thủ tục cho phép thành lập, trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập phân hiệu qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đối với trường cao đẳng), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đối với trường trung cấp).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đối với trường cao đẳng), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đối với trường trung cấp) thẩm định hồ sơ cho phép thành lập phân hiệu của tường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc cho phép thành lập phân hiệu của trường.  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định cho phép thành lập phân hiệu thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Về việc công khai và gửi quyết định cho phép thành lập, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện công khai quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Lao động-thương binh và xã hội gửi quyết định đến UBND cấp tỉnh nơi trường cao đẳng đặt phân hiệu để theo dõi, quản lý.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài, UBND cấp tỉnh gửi quyết định đến Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để theo dõi quản lý.