23:23 30/09/2019

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan với đơn hàng xuất khẩu trong quý 4

Duyên Duyên

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý 4 tăng là ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

Các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý 4 tăng là điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường, tủ, bàn ghế...
Các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý 4 tăng là điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường, tủ, bàn ghế...

Có đến 88,4% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới trong quý 4 sẽ tăng và giữ ổn định, chỉ có 11,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 3, dự báo quý 4 năm 2019.

Đây là cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bao gồm 6.500 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, kết quả điều tra cho thấy, về đơn đặt hàng, có 81,8% số doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới quý 3/2019 tăng và giữ ổn định so với quý 2.

Trong đó, có 40,4% doanh nghiệp khẳng định tăng và 41,4% giữ ổn định, có 18,2% doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới giảm. 

Cùng xu hướng đó, tỷ lệ các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới khả quan ở quý 4/2019 là 88,5% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định. Tuy nhiên vẫn có 11,5% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới giảm.

Ảnh chụp Màn hình 2019-09-30 lúc 21

Theo loại hình doanh nghiệp, số lượng đơn đặt hàng quý 3/2019 của khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 85,2% doanh nghiệp khẳng định tăng và giữ ổn định.

Trong khi đó, con số này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 81,3% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,5%. 

Dự báo về quý 4/2019, có 89,6% doanh nghiệp FDI lạc quan dự báo đơn hàng mới tăng và giữ ổn định, trong khi đó tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 85,4% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 88,2%.

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý 4 tăng là ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (57,2%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (54,3%); sản xuất trang phục (53,4%); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (52,2%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (51,8%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 49%;...

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 83,1% doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý 3/2019 tăng và giữ ổn định so với quý trước. Trong khi tỷ lệ số doanh nghiệp trả lời có đơn hàng xuất khẩu mới giảm là 16,9%. 

Dự báo về số lượng đơn hàng xuất khẩu mới trong quý 4, có 88,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý 3 và có 11,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Các ngành có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu quý 4/2019 tăng là sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện…

Về khối lượng sản xuất, trong quý 3 có 81,3% doanh nghiệp khẳng định khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với quý 2/2019 và có 18,7% doanh nghiệp dự báo giảm.

Ảnh chụp Màn hình 2019-09-30 lúc 21

Dự báo về quý 4, có 88,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, trong khi đó có 11,6% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm.

Theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 84,6% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý 3/2019 tăng và giữ ổn định. Tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 80,2%, khu vực doanh nghiệp nhà nước với 79,3%.

Đối với quý 4, khu vực FDI có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả quan nhất với 89,5% dự báo tăng và giữ ổn định, tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 88,3% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, khu vực doanh nghiệp nhà nước với 83,8% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định.

Các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý 4 tăng là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất trang phục; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; ngành dệt và sản xuất xe có động cơ…