09:36 10/11/2008

Doanh nghiệp chế xuất được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước cho phép các doanh nghiệp chế xuất được thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi

Ngày 7/11/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng và ban quản lý các khu chế xuất về việc các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Theo đó, việc thanh toán mua bán hàng hoá và dịch vụ, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng Việt Nam thông qua tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng.

Quy định này được thực hiện cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư hướng dẫn về các vấn đề liên quan và công văn này được ban hành để trả lời một số đơn vị kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất trong thời gian qua.