09:34 04/11/2019

Dự thảo quy định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Đào Vũ

Theo ban soạn thảo của Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành thông tư quy định quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia là cần thiết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư quy định quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Tại Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 có quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước được trích từ kết quả tài chính hằng năm để lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; mức trích lập và việc sử dụng quỹ này thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có quy định Ngân hàng Nhà nước trích 20% chênh lệch thu chi hàng năm để bổ sung Quỹ chính sách tiền tệ và số dư thực có của quỹ này không vượt quá vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước.

Với hai cơ sở pháp lý trên, Ngân hàng Nhà nước dự thảo Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản phát sinh để thực hiện chính sách tiền tệ trong 7 trường hợp gồm:

Thứ nhất, cho vay để hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

Thứ hai, cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng;

Thứ ba, góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

Thứ tư, cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;

Thứ năm, bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính.

Thứ sáu, xử lý các khoản Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thứ bảy, các khoản phát sinh khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.

Ngoài ra, dự thảo về Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trên cũng nêu rõ các nội dung về việc trích lập, hạch toán và quản lý; thẩm quyền quyết định sử dụng; trình tự sử dụng; trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; tổ chức thực hiện.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.