07:33 20/01/2015

Duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Điện lực TKV

Ngô Trang

Nhà nước sẽ nắm giữ 442 triệu trong tổng số 680 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ khi Tổng công ty Điện lực TKV cổ phần hoá

Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Thái Nguyên - một đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TKV.<br>
Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Thái Nguyên - một đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TKV.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, Tổng công ty Điện lực TKV khi hoạt động theo mô hình cổ phần sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Điện lực - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, hình thức cổ phần hóa là kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tổng công ty có vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 680 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 442 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1.608.040 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 236.391.960 cổ phần, chiếm 34,76%% vốn điều lệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo TKV xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và sở giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực TKV trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV – Công ty Cổ phần là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.522 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.522 người.