07:54 27/02/2013

Giải ngân vốn đầu tư ngân sách giảm mạnh

Nha Trang

Hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tính chung hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 20.118 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch năm và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 3823 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tính chung hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 20.118 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch năm và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 3823 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước.</span>
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2013 của Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2 năm 2013 ước tính đạt 8.114 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương đạt 1.375 tỷ đồng.

Tính chung hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 20.118 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch năm và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 3.823 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các bộ ngành đều có vốn đầu tư thực hiện giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể Bộ Giao thông Vận tải thực hiện 659 tỷ đồng, bằng 10,2% và giảm 28,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải ngân 316 tỷ đồng, bằng 7,1% và giảm 33,8%; Bộ Xây dựng đạt 162 tỷ đồng, bằng 8% và giảm 8%; Bộ Y tế 70 tỷ đồng, bằng 7,9% và giảm 38,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 68 tỷ đồng, bằng 9,8% và giảm 39,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 45 tỷ đồng, bằng 8,8% và giảm 29,7%; Bộ Công Thương đạt 29 tỷ đồng, bằng 9,3% và giảm 34,1%.

Vốn địa phương quản lý đạt 16.295 tỷ đồng, bằng 11,3% kế hoạch năm và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Ngoài ra, cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến 20/02/2013, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 630,3 triệu USD, bằng 38,1% cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện hai tháng đầu năm ước tính đạt 1050 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Cả nước có 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong hai tháng, trong đó Đồng Nai có số vốn đăng ký lớn nhất với 208,3 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.