16:18 16/06/2008

Giảm phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Hoàng Vũ

Bộ Tài chính quyết định giảm phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư từ 0,05% xuống còn 0,03% trị giá giao dịch

Bộ Tài chính quyết định giảm phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư từ 0,05% xuống còn 0,03% trị giá giao dịch.

Đây là nội dung chính của Quyết định số 1351/QĐ-BTC, ngày 13/6/2008, do Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

Với quyết định này, mức phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư sẽ giảm từ 0,05% xuống còn 0,03% trị giá giao dịch (sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư quy định tại khoản 2.1 Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.