14:45 04/07/2011

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước

Nguyễn Vũ

Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ làm việc đến hết ngày 10/7.
Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ làm việc đến hết ngày 10/7.
Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sáng nay (4/7) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương cần dành thời gian thích đáng để xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

Diễn ra từ ngày 4 - 10/7, hội nghị này sẽ tập trung thảo luận và quyết định: chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương; quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Về chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất.

Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết, hoặc những khâu cần đột phá như: tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; chính sách, pháp luật về đất đai; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường; chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần có những quy định cụ thể, sát thực, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Với công việc rất khó và hệ trọng là triển khai chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng bí thư yêu cầu Ban chấp hành Trung ương cần thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương châm, phương pháp tiến hành nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm phát huy dân chủ, có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.

Một nội dung quan trọng tại hội nghị là giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, Tổng bí thư nói, ngay sau Đại hội XI, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các đồng chí ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 21/7 tới đây, Quốc hội sẽ bầu hoặc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước. Theo quy chế làm việc của Trung ương, Ban chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước.

“Vì vậy, tại hội nghị lần này, Trung ương cần dành thời gian thích đáng để xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Việc chuẩn bị nhân sự lần này, theo Tổng bí thư, cần thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Bên cạnh các yếu tố năng lực, sở trường, chuyên môn…, Tổng bí thư cũng yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải kết hợp tính kế thừa và phát triển, tránh xáo trộn nhiều.