17:09 12/12/2017

HNX siết yêu cầu về báo cáo tài chính năm

Hoàng Xuân

Quy chế niêm yết mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có hiệu lực từ ngày 24/11/2017

Quy chế sửa đổi hướng dẫn các quy định về đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết, và việc quản lý doanh nghiệp niêm yết trên HNX.
Quy chế sửa đổi hướng dẫn các quy định về đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết, và việc quản lý doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Quy chế niêm yết mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có hiệu lực từ ngày 24/11/2017. Với những quy định trong quy chế niêm yết mới, HNX kỳ vọng sẽ giám sát thị trường tốt hơn và các doanh nghiệp niêm yết thực hiện dễ dàng hơn, góp phần nâng cao tính minh bạch trên thị trường.

Quy chế niêm yết sửa đổi kèm theo Quyết định số 958/QĐ-SGDHN thay thế cho quy chế niêm yết được ban hành theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016 đã được cập nhật các quy định pháp lý hiện hành và tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp niêm yết. 

Theo đó, quy chế sửa đổi hướng dẫn các quy định về đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết, và việc quản lý doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Một thay đổi lớn đáng lưu ý của quy chế đó là bổ sung các quy định niêm yết đối với công ty hợp nhất, nhận sáp nhập và chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tiêu chí, hồ sơ niêm yết, trình tự và thủ tục đăng ký niêm yết cho phù hợp với các quy định của Thông tư 29/2017TT-BTC và các thực tế trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết mới, thay đổi đăng ký niêm yết.

Đối với các trường hợp các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập đều đã niêm yết cổ phiếu và có ROE dương thì chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết. Tiêu chí ROE được tính trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty hợp nhất, trong hồ sơ đăng ký niêm yết. 

Tuỳ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết được lựa chọn báo cáo tài chính được lập tại thời điểm gần nhất, nhưng không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, bao gồm báo cáo tài chính lập ngay sau thời điểm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên hoặc báo cáo tài chính năm lập sau thời điểm hợp nhất.

Các tiêu chí "không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm", "không có lỗ luỹ kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết" được xem xét trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. 

Về thủ tục đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định về hồ sơ phải nộp đối với trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con sẽ phải nộp báo cáo tài chính của công ty mẹ cùng với báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật kế toán.

Đối với khoản mục vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp của tổ chức đăng ký niêm yết trong báo cáo tài chính năm, báo cáo kiểm toán được quy định rõ trong quy chế sửa đổi theo hướng: phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Đáng chú ý là ý kiến kiểm toán đối với khoản mục vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. 

Để quản lý doanh nghiệp niêm yết chặt chẽ hơn, quy chế mới bổ sung quy định các trường hợp cổ phiếu của doanh nghiệp bị đưa vào diện bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán. 

Đặc biệt, quy chế mới bổ sung quy định về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối thay đổi đăng ký niêm yết.

Ngoài ra, tổ chức đăng ký niêm yết là công ty hợp nhất phải hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết trong 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp. Quá thời hạn trên, công ty hợp nhất không hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết thì trong 6 tháng tiếp theo phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.