16:30 12/08/2008

Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Nguyễn An Thơ

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 11/8/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng và định chế tài chính.

Với các ngân hàng thương mại phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau: có phương án hoạt động dịch vụ ngoại hối; đảm bảo trang thiết bị và điều kiện vật chất; đủ cán bộ chuyên ngành; hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; tuân thủ quy định Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn hoạt động; kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký hoạt động dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế.

Với các định chế tài chính phi ngân hàng, điều kiện tương tự như với ngân hàng, chỉ khác ở chỗ: kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký hoạt động dịch vụ ngoại hối trên thị trường nội địa.

Đối với công ty tài chính: phải đảm bảo đủ điều kiện như với ngân hàng nhưng không cần điều kiện “kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế” nhưng buộc phải kinh doanh có lãi trong 3 năm gần nhất.