08:47 29/10/2019

Hưởng lương từ ngân sách tỉnh, đại biểu Quốc hội khó khách quan?

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung 15/102 điều của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình dự án luật
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình dự án luật

Sáng 29/10 Quốc hội nghe Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Dự án luật này do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình, không phải do Chính phủ trình như hầu hết các dự luật khác.

Ông Phúc cho biết, lần sửa đổi này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào 15/102 điều của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành.

Nội dung đầu tiên được sửa đổi là bổ sung quy định tiêu chuẩn về quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội tại điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, dự thảo luật quy định đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.  

Về ý kiến đề nghị cần sửa quy định về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (điều 23), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, khoản 2 điều 23 của Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội. Quy định này không hạn chế việc có thể bố trí số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiều hơn tỷ lệ nói trên, nên đề nghị không sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong luật hiện hành. Tỷ lệ cụ thể đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ được xác định trong đề án bầu cử gắn với từng nhiệm kỳ để bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn nhân sự thực tế.

Liên quan đến Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội, dự thảo luật bổ sung quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng và phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội tại khoản 4 điều 53.

Điều 59 cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân để bảo đảm thống nhất với quy định của luật này.

Một sửa đổi đáng chú ý khác là dự thảo luật quy định theo hướng: tổng số lượng phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội không quá 40 người. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng cấp phó cụ thể của Hội đồng Dân tộc, mỗi ủy ban của Quốc hội theo yêu cầu công việc.

Thẩm tra dự án luật, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và nhiều nội dung cụ thể.

Cũng có ý kiến đề nghị sửa khoản 2 điều 23 của luật hiện hành theo hướng quy định tỷ lệ tối thiểu đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách với con số cụ thể ở mức cao hơn 35% để có cơ sở phấn đấu, quy hoạch, bố trí cán bộ, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cho biết.

Về kinh phí và điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, dự thảo luật sửa theo hướng lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương, kinh phí hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của bộ phận tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương được ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo phân bổ dự toán của hội đồng nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 điều 101).

Ông Định cho biết, có ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, quy định như dự thảo luật thì vai trò, vị thế của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội sẽ bị ảnh hưởng, khó khách quan, độc lập trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Do vậy, ý kiến này đề nghị quy định theo hướng ngân sách trung ương có trách nhiệm bảo đảm lương, chế độ, chính sách đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội, còn địa phương sẽ bảo đảm kinh phí cho hoạt động và trả lương cho đội ngũ công chức của bộ phận tham mưu giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị quy định địa phương bảo đảm kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, trả lương và quản lý đại biểu hoạt động chuyên trách tại địa phương; còn ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các chế độ đặc thù khác của đại biểu.

Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, trong sáng 29/19 Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật.