03:00 20/05/2013

Kế hoạch hợp nhất PVFC-Western Bank chính thức định hình

Hoài Vũ

Lộ trình hợp nhất PVFC và Western Bank vừa đạt được bước đi quan trọng

Năm 2013, PVFC trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 
doanh thu dự kiến đạt 5.674 tỷ đồng, trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 
5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72,5 tỷ đồng.
Năm 2013, PVFC trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.674 tỷ đồng, trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72,5 tỷ đồng.
Ngày 18/5/2013, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HOSE) đã quyết định một nội dung quan trọng, là định hướng phát triển PVFC thành một ngân hàng thương mại cổ phần.
 
Với mục đích chủ đạo xuyên suốt năm 2013 của PVFC là tập trung thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình ngân hàng ngân hàng thương mại, tại đại hội lần này, PVFC đã xin ý kiến cổ đông thông qua bản đề án hợp nhất PVFC và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank).

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng tiếp theo trong lộ trình hợp nhất này. Trước đó, ngày 26/4/2013, 100% cổ đông của WesternBank đã thông qua các tài liệu liên quan việc hợp nhất giữa Western Bank và PVFC gồm: dự thảo hợp đồng hợp nhất và dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng hợp nhất.

Như vậy, sau gần một năm với nhiều thông tin đề cập, kế hoạch hợp nhất giữa WesternBank và PVFC đã chính thức định hình cụ thể thông qua các sự kiện quan trọng như: đại hội đồng cổ đông của Western Bank, PVFC và thông qua các bước tiến quan trọng của tiến trình hợp nhất.  

Theo dự thảo đề án hợp nhất, ngân hàng hợp nhất sẽ có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, ứng với 900 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, quy mô tài sản là 100.000 tỷ đồng
. Phương thức hợp nhất vốn giữa PVFC và Western Bank được tính căn cứ dựa trên vốn và tài sản của hai bên và sẽ được chuyển giao cho ngân hàng hợp nhất vào ngày hợp nhất.

Cổ đông cũ của hai bên sẽ được hoán đổi trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của ngân hàng hợp nhất và được hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của ngân hàng hợp nhất.

Dự thảo hợp đồng hợp nhất dự kiến được ký kết giữa PVFC với Western Bank cũng quy định, trong thời gian từ ngày ký hợp đồng đến ngày hợp nhất, cả hai bên cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường, duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, kế thừa các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi người lao động, giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà cả PVFC và Western Bank đang có trước khi ký kết hợp đồng.

Kể từ ngày hợp nhất, ngân hàng hợp nhất sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên theo các hợp đồng đã ký giữa PVFC, Western Bank và bên thứ ba trước ngày hợp nhất. Tất cả các khoản nợ, trách nhiệm, nghĩa vụ của PVFC và Western Bank có ngay trước ngày hợp nhất sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của ngân hàng hợp nhất. Giao dịch hợp nhất sẽ được thực hiện theo các thủ tục quy định tại Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

Nếu việc hợp nhất giữa PVFC và Western Bank thành công, ngân hàng hợp nhất sẽ có khá nhiều lợi thế do tận dụng được điểm mạnh của PVFC và Western Bank.

Cụ thể, ngân hàng hợp nhất có cơ hội thực hiện đầy đủ các giao dịch huy động vốn, dịch vụ thanh toán, phát triển mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ là những hoạt động mà PVFC hiện nay bị hạn chế; có khả năng tiếp cận các khách hàng lớn, dự án trọng điểm... là những điều mà Western Bank không có khả năng thực hiện.

Mặt khác, khi đã trở thành ngân hàng thương mại thì sẽ huy động được vốn từ nền kinh tế và duy trì một cách hài hòa chiến lược ngân hàng bán lẻ để cung cấp các dịch vụ thân thiện cho khách hàng, đồng thời sử dụng nguồn vốn huy động cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, vốn là thế mạnh của PVFC.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Trong năm 2012, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 7.386 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch năm; trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 7.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận toàn Tổng công ty trước trích lập dự phòng đạt 429 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng đạt 54 tỷ đồng. Số dư cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân tính hết năm 2012 đạt 43.310 tỷ đồng. Tổng tài sản của PVFC tính đến ngày 31/12/2012 là 87.736 tỷ đồng.

Năm 2013, Tổng công ty trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.674 tỷ đồng, trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72,5 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2012.