10:12 03/09/2008

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán trên 110 tỷ đồng chi sai

Công Huyền

8 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát ước đạt 128.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước

8 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 128.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 22.000 khoản chi không hợp lý của 8.000 đơn vị. Chủ yếu là chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định...

Kho bạc Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết theo quy định, đồng thời từ chối thanh toán với số tiền trên 110 tỷ đồng chi không đúng  chế độ quy định.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, tính tới hết tháng 8/2008, Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản ước đạt hơn 38.500 tỷ đồng. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán ước khoảng gần 80 tỷ đồng do khối lượng vượt mức dự toán được duyệt hoặc không có hồ sơ tài liệu theo quy định.