14:01 18/09/2019

Kinh doanh không khởi sắc, Ocean Group tìm cách gỡ gạc bằng bán vốn

Kim Phong

OGC đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (OGC) vừa có quyết định thoái vốn tại các đơn vị thành viên.

Cụ thể, OGC đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam. Hội đồng quản trị cũng giao người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và Công ty Cổ phần Đại dương Thăng Long có ý kiến đề xuất với các công ty này về việc xem xét cùng thoái vốn tại Fafim Việt Nam.

Hội đồng quản trị OGC cũng đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà OGC đang sở hữu tại Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) bao gồm cả số lượng cổ phiếu PVR mà OGC nhận đặt mua từ Công ty TNHH VNT (nếu thực hiện được).

Đối với các khoản công nợ giữa OGC với PVR, Hội đồng quản trị thông qua phương án thanh lý/chấm dứt thực hiện hợp đồng đặt cọc ngày 28/3/2013 giữa OGC và PVR hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó số tiền mà OGC được nhận về tối thiểu bằng 70% số tiền đặt cọc OGC đã chuyển cho PVR. Ngoài ra, lên phương án bán nợ hoặc thu hồi nợ với số tiền thu về không thấp hơn 30% giá trị khoản nợ phải thu của OGC tại Công ty Cổ phần Đầu tư CIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà.

Hiện Fafim Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu trực tiếp của OGC với tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết của OGC lần lượt là 50,94% và 60,69%.

Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang là công ty liên kết của OGC với tỷ lệ lợi ích 21%, vốn góp của OGC vào đây chiếm 126,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản đầu tư của OGC vào PVR được ghi nhận vào khoản mục chứng khoán kinh doanh với giá gốc là 50,4 tỷ đồng, giá trị hợp lý tính đến 30/6/2019 chỉ còn 6 tỷ đồng, phải trích lập dự phòng tới 44,3 tỷ đồng. OGC cho biết, 9,5% quyền sở hữu tại PVR và 25% quyền sở hữu tại Công ty Cổ phần Fafilm Tp.HCM chỉ là tạm thời và sẽ chuyển nhượng trong tương lai gần, do đó công ty phân loại khoản đầu tư này vào khoản mục Chứng khoán kinh doanh.

Công nợ chưa thu hồi được vẫn đang là gánh nặng của OGC. Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của OGC ở mức 4.435 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 4.065 tỷ đồng, dự phòng phải thu dài hạn khó đòi ở mức 532,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, OGC tiếp tục ghi lỗ gần 30 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 9,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.