09:55 07/03/2013

Lần đầu tiên mở ngành đào tạo an toàn thông tin

Thủy Diệu

Trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam triển khai ngành đào tạo ngành an toàn thông tin

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm&nbsp;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhân trường này được&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">trao Quyết định được mở ngành đào tạo an toàn thông tin.</span>
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm&nbsp;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhân trường này được&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">trao Quyết định được mở ngành đào tạo an toàn thông tin.</span>
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và trao quyết định được mở ngành đào tạo An toàn thông tin trình độ đại học hệ chính quy cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Như vậy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), trở thành trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam triển khai đào tạo ngành an toàn thông tin.

Đối với nguồn nhân lực phục vụ cho ngành an toàn thông tin, theo “Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020”, đến năm 2015 Việt Nam phải đào tạo được 1.000 lao động ở cấp độ chuyên gia và theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cho thấy thị trường lao động trong nước đang “khát” nhân lực công nghệ thông tin trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Đơn vị thành viên của VNPT cho biết, từ năm 2012, Học viện đã nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), đã thí điểm mở chuyên ngành đào tạo kỹ sư an toàn thông tin. Sau một năm triển khai khí điểm chuyên ngành này cho thấy, chương trình đã được thiết kế có tính thực tiễn cao, các môn học cập nhật đào tạo các kỹ năng phân tích, kiểm soát rủi ro trên cả cơ sở công nghệ và quản lý.

Được biết, mục tiêu đào tạo ngành an toàn thông tin của Học viện là sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, cùng với các kỹ thuật và công cụ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hệ thống mạng máy tính, kỹ thuật mật mã, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng web và Internet, các kỹ thuật phòng thủ, chống tấn công xâm nhập mạng, các vấn đề chính sách, chuẩn hóa an toàn...