10:50 08/12/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 9-13/12

Hà Anh

BTT, HNI, TMC, NTC, HAD, SJD, DRC, HIZ, HMH, BTV, BWS, GND, IJC, ICI, TLG, MSH, NLG, PAS, LIX, DVC, CSV, TUG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

BTT, HNI, TMC, NTC, HAD, SJD, DRC, HIZ, HMH, BTV, BWS, GND, IJC, ICI, TLG, MSH, NLG, PAS, LIX, DVC, CSV, TUG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (0 1cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (mã HNI-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019.

* Ngày 18/12/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) - trong đó, đợt 1: thanh toán 15% vào ngày 20/12/2019; đợt 2: thanh toán 10% vào ngày 31/03/2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỉ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (mã HIZ-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (mã BTV-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.

* Ngày 24/12/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (mã BWS-UpCOM) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (mã GND-UpCOM) trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (mã IJC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (mã ICI-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (mã DVC-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 4,78%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 478 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019.

* Ngày 23/12/2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã PAS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó: cổ tức năm 2016: 6%/cổ phiếu; cổ tức năm 2017: 6%/cổ phiếu và cổ tức năm 2018: 8%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019.

* Ngày 30/12/2019, Công ty Cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (mã TUG-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019.