07:31 14/05/2018

Loạt dự án thua lỗ, dự án BOT, BT vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước

KIỀU LINH

Hàng loạt các dự án BOT, BT, dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước

Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình lọt tầm ngắm Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2018.
Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình lọt tầm ngắm Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2018.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành kế hoạch việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Về nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước theo Chương trình công tác năm 2018, Kế hoạch nêu rõ, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm toán, tập trung vào lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng như các dự án đầu tư lớn của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư theo hình thức BOT, BT; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, dự kiến thời gian hoàn thành vào quý 3/2018;

Chỉ đạo hoàn thành rà soát việc thanh tra, kiểm toán các dự án: Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; Dự án đạm DAP số 1 Hải Phòng; Dự án đạm DAP số 2 Lào Cai; Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Thời gian dự kiến hoàn thành vào quý 2/2018.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kết quả Kiểm toán Nhà nước, nhất là kiểm tra, rà soát kết quả thanh tra, kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng kinh tế chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành dự kiến quý 4/2018.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản do Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và các văn bản do Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng. Thời gian hoàn thành là năm 2018 - 2019.

Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản trong việc để xảy ra những vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách nhưng không được kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi,bổ sung, hàn thiện các quy định về xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm; sau đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các Đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khác.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc giúp việc Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.