17:13 23/04/2018

Năm 2018: Sacombank tập trung nhanh quá trình tái cơ cấu

Tú Uyên

Năm 2018, Ngân hàng Sacombank đặt mục tiêu xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu, tập trung đẩy nhanh quá trình tài cơ cấu

Theo báo cáo tài chính quý 1/2018, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2018, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm.

Năm 2018, Ngân hàng Sacombank đặt mục tiêu xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu, tập trung đẩy nhanh quá trình tài cơ cấu, và giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% theo quy định.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho biết, năm 2018 Sacombank đặt mục tiêu xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu. Tính đến nay Sacombank còn 50.000 tỷ đồng nợ xấu chưa được xử lý, tài sản đảm bảo chủ yếu bằng bất động sản.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2018, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo định hướng phân tán, cho vay khách hàng hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm. Tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế khả quan với 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch năm.

Kế hoạch đến cuối năm 2018, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Do còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 và 2018 vẫn là 0%.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như: Bám sát Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, triển khai quyết liệt các phương án tái cơ cấu; Không ngừng tăng trưởng nhanh quy mô hoạt động; Tiếp tục ngăn chặn và xử lý nợ xấu; Tăng cường đầu tư công nghệ, tập trung phát triển ngân hàng số và sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao; Tăng cường công tác quản trị rủi ro và giám sát hoạt động…

Ông Võ Văn Thuần, Phó cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Tp.HCM, chỉ đạo: "Trong thời gian tới, Sacombank cần thực hiện nghiêm túc phương án tái cơ cấu theo Đề án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đảm bảo phù hợp với thực tế của Ngân hàng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, nhất là về xử lý nợ; Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện Ngân hàng và kinh tế từng địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro; Tiếp tục tạo sự đồng thuận trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên; Củng cố niềm tin của cổ đông và các thành phần kinh tế để tạo động lực phát triển".

Kết thúc năm 2017, Sacombank có tổng tài sản đạt gần 368.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng nguồn vốn huy động hơn 338.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng dư nợ tín dụng gần 225.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước.

Ngân hàng đã xử lý được gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 4,59% so với mức 6,81% cuối năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.492 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2016.

Ngoài ra, Sacombank đã tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy quản trị - điều hành các cấp; chuẩn hóa hệ thống văn bản lập quy phù hợp với tình hình phát triển mới; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới và xây dựng Đề án tổng thể tái cơ cấu mạng lưới đến năm 2022 để phát huy tối đa hiệu quả.

Đồng thời đảm bảo các mặt hoạt động của Ngân hàng được duy trì ổn định và phát triển; các tỷ lệ an toàn trong hoạt động đều được Sacombank tuân thủ nghiêm ngặt và đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Kiều Hữu Dũng và bầu bổ sung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 và ông Nguyễn Văn Huynh - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.