11:15 11/11/2008

Ngân hàng Gia Định đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 11/11/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (GiaDinh Bank) đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, Gia Định Bank đủ điều kiện cung ứng các dịch vụ ngoại hối như: huy động vốn, cho vay bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; thanh toán bằng ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối; mua, bán các loại ngoại tệ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước quy định; tiếp nhận và chi trả kiều hối.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.