07:17 27/08/2013

Ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank mang tên PVcomBank

Hà Anh

Ngày 8/9 tới đây, cuộc họp đại hội cổ đông thành lập ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank sẽ được tiến hành

Theo tài liệu PVFC công bố, ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank sẽ có 
tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, với tên viết tắt là
 PVcomBank và tên giao dịch là Vietnam Public Bank. Trụ sở chính của 
ngân hàng hợp nhất nằm ở trụ sở hiện tại của PVFC.
Theo tài liệu PVFC công bố, ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank sẽ có tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, với tên viết tắt là PVcomBank và tên giao dịch là Vietnam Public Bank. Trụ sở chính của ngân hàng hợp nhất nằm ở trụ sở hiện tại của PVFC.
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) vừa công bố thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông hợp nhất giữa PVFC và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank).

Theo đó, ngày 8/9 tới đây, cuộc họp đại hội cổ đông thành lập ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank sẽ được tiến hành tại trụ sở hiện tại của PVFC ở Hà Nội.

Theo tài liệu PVFC công bố, ngân hàng hợp nhất PVFC - WesternBank sẽ có tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, với tên viết tắt là PVcomBank và tên giao dịch là Vietnam Public Bank. Trụ sở chính của ngân hàng hợp nhất nằm ở trụ sở hiện tại của PVFC.

Ngân hàng mới thành lập sẽ tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sau: huy động vốn; cấp tín dụng; kinh doanh và cung ứng các dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phái sinh; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ của PVcomBank là 9.000 tỷ đồng. Ngân hàng đảm bảo mức vốn điều lệ thực có không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Tổng cộng mạng lưới PVcomBank bao gồm 102 điểm giao dịch trong đó có 1 hội sở, 30 chi nhánh, 67 phòng giao dịch và 4 quỹ.

Cũng theo kế hoạch của PVFC, mức vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng sẽ được PVcomBank duy trì trong hai năm 2013 - 2014 và sẽ tiếp tục nâng lên 12.000 tỷ đồng trong năm 2015.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, PVcomBank dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng cho năm 2012, 420 tỷ cho năm 2013, 756 tỷ đồng cho năm 2014 và đạt 1.235 tỷ đồng cho năm 2015.

Về kế hoạch nợ xấu, tại thời điểm kết thúc năm 2012, nợ xấu nhóm 3-5 của ngân hàng hợp nhất là 4,76% và nợ nhóm 2 là 6,6% và nợ nhóm 1 là 88,65%. Dự kiến dư nợ nhóm 3-5 đến cuối năm 2013 là 4,2%; năm 2014 là 3,61% và năm 2015 là 3,34%.

Dự kiến, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của PVcomBank có nhiệm kỳ 5 năm, từ 2013-2018. Hội đồng Quản trị dự kiến có 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên chuyên trách và 1 thành viên độc lập. Ban Kiểm soát dự kiến có 5 thành viên, trong đó 4 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm.