16:36 15/03/2013

Ngân hàng Nhà nước có quyền mua cổ phần ngân hàng “yếu kém”

Hà Anh

Thông tư 07 cho phép Ngân hàng Nhà nước công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát 
đặc biệt trên website của tổ chức tín dụng đó hoặc của Ngân hàng Nhà 
nước.
Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt trên website của tổ chức tín dụng đó hoặc của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 27/4/2013.

Theo nội dung Thông tư, tùy vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng hoặc kiểm soát trực tiếp và toàn diện hoạt động hàng ngày.

Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu chủ sở hữu các tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt triển khai việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định trong một thời hạn được xác định cụ thể.

Trong trường hợp không tăng vốn điều lệ theo yêu cầu và trong thời hạn được Ngân hàng Nhà nước xác định, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu chủ sở hữu tổ chức tín dụng này xây dựng, trình kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các tổ chức tín dụng khác.

Đáng chú ý, Thông tư 07 nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có quyền trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tín dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong trường hợp tổ chức tín dụng không thể thực hiện được yêu cầu tăng vốn điều lệ và không bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động, hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Thông tư 07 cho phép Ngân hàng Nhà nước công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt trên website của tổ chức tín dụng đó hoặc của Ngân hàng Nhà nước cũng như trên một số phương tiện thông tin đại chúng hoặc công bố tại đại hội đồng cổ đông.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt sẽ do Thống đốc quy định trong quyết định kiểm soát đặc biệt. Quyết định gia hạn hay chấm dứt kiểm soát đặc biệt sẽ được thông báo tới các cơ quan và tổ chức như khi công bố quyết định kiểm soát đặc biệt. Việc gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt được áp dụng với các tổ chức tín dụng có triển vọng hoạt động bình thường hoặc có thêm thời gian để tiến hành các thủ tục sáp nhập, hợp nhất, mua lại.