07:42 02/05/2018

Ngân sách thặng dư hơn 11 nghìn tỷ đồng 4 tháng đầu năm

KIỀU LINH

Thặng dư ngân sách tính đến ngày 15/4 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng

 Thặng dư ngân sách tính đến ngày 15/4 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng.
Thặng dư ngân sách tính đến ngày 15/4 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2018. 

Theo đó, từ đầu năm đến ngày 15/4, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 364,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 52,4 nghìn tỷ đồng.                         

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 48,1 nghìn tỷ đồng, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 60,1 nghìn tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân 31,2 nghìn tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 10,2 nghìn tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4 ước tính đạt 353,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, thặng dư ngân sách tính đến ngày 15/4 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, tổng thu ngân sách là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32.097 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.