08:48 15/03/2016

Nhiều thủ tục đào tạo tiến sĩ được bãi bỏ

Ngô Trang

Luận án bảo vệ của nghiên cứu sinh sẽ được lưu vào đĩa CD thay vì đóng thành từng quyển gây tốn kém

Thủ tướng quyết định bãi bỏ nhiều thủ tục trong quá trình bảo vệ và cấp bằng đào tạo tiến sĩ.<br>
Thủ tướng quyết định bãi bỏ nhiều thủ tục trong quá trình bảo vệ và cấp bằng đào tạo tiến sĩ.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo đó, các thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ được đơn giản hóa và quy định rõ trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của nghiên cứu sinh và của đơn vị chuyên môn.

Các thành phần hồ sơ nghiên cứu sinh phải chuẩn bị gồm: Luận án và tóm tắt luận án; thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh; văn bản đồng ý của các đồng tác giả đối với công trình có đồng tác giả.

Các thành phần hồ sơ đơn vị chuyên môn phải chuẩn bị như: Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp đánh giá luận án cấp cơ sở; hai bản nhận xét của hai người phản biện luận án; các tài liệu khác theo quy định của Thủ trưởng cơ sở đào tạo.

Thủ tướng quyết định bỏ các thành phần hồ sơ do cơ sở đào tạo tạo lập trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và một số thành phần hồ sơ không cần thiết, như: Bản kê khai danh mục và sao chụp những bài báo, công trình công bố liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh; chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh; bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ; danh sách các đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án; bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo; bản sao bảng điểm các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, các học phần bổ sung, các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, điểm tiểu luận tổng quan.

Đặc biệt, Thủ tướng quy định luận án và tóm tắt luận án được ghi trong đĩa CD để đăng tải lên website để tránh tốn kém, lãng phí đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ.

Đơn giản hóa thủ tục cấp bằng

Thủ tục cấp bằng tiến sĩ cũng đã được đơn giản hóa, trong đó bỏ quy định nghiên cứu sinh phải nộp thêm các hồ sơ, giấy tờ cho thư viện của cơ sở đào tạo hoặc thư viện quốc gia.

Các hồ sơ, giấy tờ này gồm: Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện và danh sách thành viên Hội đồng; các bản nhận xét của tất cả các thành viên hội đồng; biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện; văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội đồng cấp trường hoặc viện, có xác nhận của chủ tịch hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện.

Bên cạnh đó, bỏ quy định yêu cầu nghiên cứu sinh nộp thành phần hồ sơ cho cơ sở đào tạo, như: Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành viên hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi; nghị quyết của hội đồng; các bản nhận xét của tất cả các thành viên của Hội đồng, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới hội đồng.

Ngoài ra, biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá; bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh; danh sách hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ; tờ báo đăng tin hay bản sao chụp bản tin đăng báo ngày bảo vệ, trừ những luận án bảo vệ theo chế độ mật; bản in trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được bãi bỏ.

Quy định giao trách nhiệm cho cơ sở đào tạo thực hiện đăng tin bảo vệ luận án trừ luận án bảo vệ theo chế độ mật cũng như gửi thông tin “Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án” để đăng trên trang website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.