10:47 02/02/2019

Nhiều vi phạm, Licogi 13 bị phạt nặng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố việc xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) với tổng số tiền là 315 triệu đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LIG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LIG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) với tổng số tiền là 315 triệu đồng.

Theo đó, Licogi 13 bị phạt 60 triệu đồng do công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 06 tháng; Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và 2018; quyết định vay thêm có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 và 2018; Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ HĐQT-LICOGI13 ngày 20/4/2018 về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CIENCO 1 tại Inmasco.

Phạt tiếp 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội; về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị.

Phạt thêm 85 triệu đồng do công ty công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: công ty công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 67/BC-LICOGI13 ngày 16/02/2017 trên trang thông tin điện tử của HNX có nội dung không chính xác về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

Đồng thời, phạt 85 triệu đồng do công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HOSE) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE, trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: các quyết định vay theo Hợp đồng tín dụng ngày 20/9/2016, ngày 17/01/2017, ngày 28/4/2017, ngày 29/9/2017 và ngày 19/10/2017; Giải trình chênh lệch 5% kết quả kinh doanh trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017; Giải trình chênh lệch 10% kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2017 so với cùng kỳ năm trước; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX, trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2016, quý 2, 3, 4/2017 và Quý 1/2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX: Báo cáo tài chính quý 3, 4/2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/03/2017/NQ-HĐQT ngày 02/3/2017 thông qua kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng 2017; Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 tổ chức họp ngày 28/4/2018).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Hải đã mua 2.829.155 cổ phiếu SAM vào ngày 07/9/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.