16:57 11/05/2018

Nhượng vốn công ty con, GMD báo lãi hơn 1.278 tỷ

Đào Vũ

Trong quý 1, Gemadept cho biết, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.395 tỷ đồng, tăng gấp 97 lần cùng kỳ năm ngoái

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 của Gemadept gấp gần 12 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1/2017.
Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 của Gemadept gấp gần 12 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1/2017.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Gemadept (mã chứng khoán GMD - HOSE) ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến với số lãi gần 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1/2018, GMD đạt doanh thu hơn 689 tỷ đồng, giảm 171 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu từ hoạt động khai thác cảng đạt 499 tỷ, đóng góp 72% tổng doanh thu, doanh thu từ hoạt động logistics đạt gần 190 tỷ đồng.

Do giá vốn hàng hóa giảm tới 27% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 205 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đem lại cho GMD 1.395 tỷ đồng, tăng gấp 97 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá, từ cổ tức, lợi nhuận được chia đem lại cho Gemadept lần lượt 12,6 tỷ, 2,2 tỷ, 24,4 tỷ đồng. 

Đáng chú ý là khoản thu chuyển nhượng vốn đầu tư hơn 1.355 tỷ đồng từ việc nhượng 51% vốn tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings.

Quý này, mặc dù phải ghi nhân khoản chi phí từ lỗ chênh lệch tỷ giá gần 19 tỷ đồng nhưng do giảm được chi phí lãi vay xuống còn hơn 23 tỷ và được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính hơn 23 tỷ nên chi phí tài chính của GMD giảm 24 tỷ đồng so với quý 1/2017, còn hơn 19,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng hơn 232 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1/2018, nhờ doanh thu tăng đột biến từ hoạt động tài chính, GMD báo lãi trước thuế trên 1.507 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.278,55 tỷ đồng, gấp gần 12 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.267 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của GMD đạt hơn 9.856 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn đạt gần 1.629 tỷ đồng, tương ứng với 16,5% tổng tài sản.