00:15 09/09/2010

OCB 8 tháng lãi 250 tỷ đồng

Mai Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng năm 2010

Khách hàng giao dịch tại OCB.
Khách hàng giao dịch tại OCB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng năm 2010.

Theo đó, tính đến ngày 31/8/2010, OCB đang có mạng lưới gồm 74 chi nhánh, phòng giao dịch ở 18 tỉnh, thành với tổng tài sản đạt khoảng 13.500 tỷ đồng; tổng vốn huy động đạt hơn 10.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 250 tỷ đồng.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 6706/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2010 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/2010/NQ-HĐQT ngày 20/8/2010 về việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

Theo đó, OCB phát hành từ thặng dư vốn và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phân phối theo tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng là: 100 tỷ đồng; phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% trên số cổ phần mà cổ đông sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng là 100 tỷ đồng.

Trường hợp các cổ đông hiện hữu là tổ chức kinh tế không được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho mua cổ phần thì Hội đồng Quản trị được lựa chọn đối tác trong nước khác có chọn lọc để bán theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2010.

Phát hành để bán theo giá thoả thuận cho đối tác trong nước có chọn lọc (kể cả cổ đông hiện hữu) là 610 tỷ đồng và phát hành 290 tỷ đồng theo giá thỏa thuận bán tiếp cho đối tác chiến lược nước ngoài BNP Paribas để đối tác này đạt tỷ lệ sở hữu 20%.