07:23 28/08/2008

Phát hành trái phiếu quốc tế: Phải từ 200 triệu USD

Hoàng Vũ

Mỗi đợt phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp phải có trị giá tương đương không dưới 200 triệu USD

Các doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế phải theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động được từ phát hành - Ảnh: Việt Tuấn.
Các doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế phải theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động được từ phát hành - Ảnh: Việt Tuấn.
Mỗi đợt phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp phải có trị giá tương đương không dưới 200 triệu USD.

Đây là một trong những điều kiện mà các doanh nghiệp phải đảm bảo khi thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế, theo dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ.

Dự thảo này hiện đang nhận ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, dự kiến sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành trong năm 2008.

Một nội dung nổi bật của dự thảo là đưa ra các điều kiện và nguyên tắc, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn này; trong đó có các quy định đối với trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Có 4 nguyên tắc phát hành được xác định tại dự thảo. Trong đó, việc phát hành trái phiếu quốc tế được xác định là một hình thức vay thương mại trên thị trường vốn quốc tế, nên chỉ phát hành để huy động vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của quốc gia, các dự án đầu tư có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phát hành để cơ cấu lại danh mục nợ chính phủ.

Việc phát hành cũng chỉ thực hiện khi điều kiện thị trường quốc tế thuận lợi, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý.

Các doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế phải theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động được từ phát hành.

Việc phát hành phải tuân thủ các quy định về quản lý nợ nước ngoài, quản lý ngoại hối theo pháp luật hiện hành và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Điều kiện phát hành quy định trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia được phê duyệt hàng năm, được Bộ Tài chính xác nhận bằng văn bản trước khi phát hành.

Đối tượng tiếp nhận vốn phải là các chương trình, dự án được xác định là trọng điểm quốc gia hoặc các dự án đầu tư có hiệu quả cao, đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người phát hành phải đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế về hệ số tín nhiệm để phát hành; phải có đề án phát hành trái phiếu được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; đã hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ pháp lý cho việc phát hành theo đúng thông lệ quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu cấp bách về vốn để thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước nhưng chưa đủ điều kiện để tự phát hành, doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường vốn quốc tế có sự bảo lãnh Chính phủ.

Nhưng để có sự bảo lãnh của Chính phủ, ngoài yêu cầu đáp ứng các điều kiện trên, doanh nghiệp đó phải có hệ số tín nhiệm bằng hoặc thấp hơn một bậc so với hệ số tín nhiệm của quốc gia, phải tuân thủ các quy định của Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh hiện hành của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài.

Ngoài ra, với riêng trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế, dự thảo đưa ra các điều kiện khác phải đảm bảo như phải được thành lập theo luật pháp Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; phải đảm bảo các điều kiện chung trên, riêng đối với các doanh nghiệp nhà nước, nếu phát hành trái phiếu quốc tế không có bảo lãnh Chính phủ thì doanh nghiệp phải có hệ số tín nhiệm bằng hoặc cao hơn hệ số tín nhiệm quốc gia.