22:53 06/10/2016

Phát hiện loạt vi phạm tại nhiều công ty bảo hiểm lớn

Bạch Dương

Thanh tra Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm vừa công bố kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo hiểm 9 tháng năm 2016

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Trong 9 tháng, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã thực hiện 6 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra</span>.
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Trong 9 tháng, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã thực hiện 6 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra</span>.
Thanh tra Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo hiểm 9 tháng năm 2016.

Theo đó, trong 9 tháng, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã có 6 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra, đã lưu hành 5 kết luận thanh tra. Riêng quý 3/2016, Cục đã tiến hành 3 cuộc thanh tra đối với Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam và hai cuộc kiểm tra đối với Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên, kết luận công bố của Thanh tra Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm không đề cập vi phạm cụ thể của từng công ty cũng như không thể hiện rõ các vi phạm được nêu đã bao gồm các công ty được thanh tra và kiểm tra trong quý 3/2016 vừa qua hay không.

Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, việc chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng, trích lập dự phòng nghiệp vụ, công tác chăm sóc và chi trả quyền lợi bảo hiểm, công tác quản lý đại lý, chi hoa hồng đại lý,...

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, việc chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe.

Đồng thời, nhiều vi phạm trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý, chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực…

Trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, các vi phạm chủ yếu là chấp hành chưa đúng nội dung, phạm vi hoạt động theo giấy phép, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm. Tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm liên quan đến bổ nhiệm người quản trị điều hành và sử dụng nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Sau thanh kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã kiến nghị lên Bộ Tài chính chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.