23:28 05/07/2009

Phí chứng khoán tăng mạnh

Lê Hường

Kể từ ngày 1/7/2009, các mức phí áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán tăng khá mạnh so với hiện hành

Kể từ 1/7, để được hoạt động với bốn hoạt động chính như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, các công ty chứng khoán sẽ phải chịu phí 200 triệu đồng, tăng 120 triệu đồng so với mức 80 triệu hiện nay - Ảnh Quang Liên.
Kể từ 1/7, để được hoạt động với bốn hoạt động chính như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, các công ty chứng khoán sẽ phải chịu phí 200 triệu đồng, tăng 120 triệu đồng so với mức 80 triệu hiện nay - Ảnh Quang Liên.
Với quy định mới của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ 1/7/2009, các mức phí áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán tăng khá mạnh so với hiện hành.

Cụ thể, theo Thông tư số 134/2009/TT-BTC, để được hoạt động với bốn hoạt động chính như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, các công ty chứng khoán sẽ phải chịu phí 200 triệu đồng, tăng 120 triệu đồng so với mức 80 triệu hiện nay.

Ngoài ra, nhiều loại phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung mới và tăng cao hơn mức cũ như: lệ phí cấp giấy phép hoạt động môi giới tăng từ 6 triệu đồng lên tới 20 triệu đồng; hoạt động tự doanh từ 24 triệu đồng lên tới 60 triệu đồng; bảo lãnh phát hành từ 44 triệu đồng lên 100 triệu đồng; tư vấn đầu tư chứng khoán từ 6 triệu đồng lên 20 triệu đồng. Mức thu này được áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư cũng qui định mức thu lệ phí đối với cấp giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ, cấp giấy phép hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện hoặc gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, chấp thuận chào bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ ra công chúng, cấp phép thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước, cấp phép cho cá nhân hành nghề kinh doanh dịch vụ chứng khoán và quản lý quỹ, cấp giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán; phí quản lý công ty đại chúng, phí giám sát.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí (Ủy ban Chứng khoán) được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí, lệ phí thu được theo quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu bằng đồng Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân khi được cấp phép hành nghề có trách nhiệm nộp toàn bộ số lệ phí một lần khi được cấp phép.