08:44 21/12/2010

PPC dự kiến lãi 254 tỷ đồng trong năm 2011

Mai Anh

Hội đồng Quản trị PPC công bố thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

PPC cho biết điện năng dự kiến bán cho EVN là 4.849,05 triệu Kwh trong năm 2011.
PPC cho biết điện năng dự kiến bán cho EVN là 4.849,05 triệu Kwh trong năm 2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Cụ thể, về kế hoạch sản xuất, năm 2011: PPC dự kiến sản xuất 5.395,84 triệu Kwh, trong đó dây chuyền 1 là 2.779,18 triệu Kwh; dây chuyền 2 là 3.116,66 triệu kwh; điện năng dự kiến bán cho EVN là 4.849,05 triệu Kwh.

Về kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận sản xuất điện với doanh thu dự kiến đạt 3.733,72 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 262,396 tỷ đồng.

Về kế hoạch động đầu tư tài chính là 3.823 tỷ đồng. Trong đó, góp vốn cổ phần trực tiếp là 869 tỷ đồng; ủy thác đầu tư tài chính ngắn và dài hạn là 2.954 tỷ dồng. Doanh thu tài chính dự kiến đạt 340 tỷ đồng, chi phí 454,002 tỷ đồng và lợi nhuận lỗ 114 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của PPC dự kiến đạt 4.080,22 tỷ đồng; chi phí là 3.826,19 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 254,03 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị PPC cũng quyết định mua 100 tỷ đồng trái phiếu EVNFinance và góp thêm 1,49% vốn điều lệ của nhiệt điện Hải Phòng.