15:30 22/07/2008

PVE, EBS được niêm yết cổ phiếu bổ sung

Nguyệt Anh

PVE được niêm yết bổ sung 48.004 cổ phiếu & EBS được chấp thuận niêm yết bổ sung 2.554.871 cổ phiếu

Ngày 22/7/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (PVE) và Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Cụ thể, PVE được niêm yết bổ sung 48.004 cổ phiếu, với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung hơn 480 triệu đồng. Được biết, ngày 30/7/2008 số cổ phiếu trên được giao dịch chính thức trên sàn Hà Nội.

EBS được chấp thuận niêm yết bổ sung 2.554.871 cổ phiếu, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bố sung  880.160 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (mã BTS), với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung hơn 8 tỷ đồng.