17:36 17/04/2019

Quý 1/2019, FPT báo lãi 960 tỷ đồng

Thủy Diệu

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT trong quí 1/2019 lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng

Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng tốt, từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).
Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng tốt, từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).

Tập đoàn FPT vừa thông báo về kết quả kinh doanh quý 1/2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.666 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tăng 19,3% và 23% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng, tăng 21,6% và 23,0% so quý 1/2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16,9%.

FPT cho biết, trong quý vừa qua, mảng công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 21,7% và 44,4% so với cùng kỳ, tương đương 97% và 109% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 39,6%.

Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).

Mảng viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3%, đạt 101% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%, tương đương 105% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn mảng này.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng viễn thông lần lượt đạt 2.263 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,0% và 9,7% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường nước ngoài, FPT cho biết, kết thúc quý 1 năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2.459 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,6% và 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,6% so với năm trước.