08:43 06/05/2011

Quý 1, PSI lãi hơn 689 triệu đồng, giảm 94% so với cùng kỳ

Hà Anh

Công ty Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

PSI dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng trong năm 2011.
PSI dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu quý 1/2011 đạt 58,063 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 1/2010 (40,2 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 55% so với quý 1/2010 (8,098 tỷ đồng); doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 24,48 tỷ đồng, tăng 1354% so với quý 1/2010 (1,683 tỷ đồng); doanh thu hoạt động tư vấn đạt 2,56 tỷ đồng, tăng 402% so với quý 1/2011 (511,175 triệu đồng); doanh thu khác đạt 27,067 tỷ đồng, giảm 8% so với quý 1/2010 (29,44 tỷ đồng);

Chi phí quý 1/2011 là 57,32 tỷ đồng, tăng 116% so với quý 1/2010 (25,37 tỷ đồng); Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 738,475 triệu đồng; giảm 95% so với quý 1/2010 (14,83 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 689,64 triệu đồng, giảm 94% so với quý 1/2010 (11,46 tỷ đồng).

PSI cho biết, tốc độ tăng chi phí cao hơn tốc độ tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 giảm 94% so với quý 1/2010 do trong quý I/2011, thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến xấu hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm mạnh;

Doanh thu của công ty tăng chủ yếu từ hoạt động đầu tư (cổ tức và lợi nhuận được chia năm 2010) và doanh thu hoạt động tư vấn. Tuy nhiên, do chịu tác động lớn của thị trường chứng khoán nên doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đã giảm 55% so với năm 2010.

Ngoài ra, thị trường sụt giảm mạnh nên chi phí trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính và chi phí lỗ bán chứng khoán quý 1/2011 (10,9 tỷ đồng) tăng cao hơn 1,132% so với quý 1/2010 (887 triệu đồng).

Năm 2011, PSI đã đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 352 tỷ đồng, bằng 136% kết quả doanh thu năm 2010; lợi nhuận trước thuế là 101,4 tỷ đồng bằng 118% so với mức lợi nhuận năm 2010, chia tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 10%.