18:18 14/03/2018

Quý 4/2017, có 333/372 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi

Hà Anh

HNX cho biết, tính đến hết tháng 2/2018, đã có 372 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2017

HNX vừa cho biết, năm 2017, các doanh nghiệp ngành như: xây dựng, bất động sản và tài chính niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh tốt nhất.
HNX vừa cho biết, năm 2017, các doanh nghiệp ngành như: xây dựng, bất động sản và tài chính niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh tốt nhất.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, năm 2017, các doanh nghiệp ngành như: xây dựng, bất động sản và tài chính niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh tốt nhất.

Cụ thể: theo thống kê của HNX, số công ty niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý 4/2017 là 377 công ty (không bao gồm 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, KTS, SLS, TAG). 

Tính đến hết tháng 2/2018, đã có 372 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2017.

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 4/2017 của các công ty niêm yết trên HNX, giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của 372 doanh nghiệp niêm yết, có 333 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành xây dựng đã có kết quả kinh doanh tốt nhất khi tổng lợi nhuận năm 2017 của các doanh nghiệp trong ngành tăng 102,6% so với năm 2016, từ 1.705,3 tỷ đồng năm 2016 lên 3.455,3 tỷ đồng năm 2017 với tổng lãi của toàn ngành tăng 73,3% từ 2.052,3 tỷ năm 2016 lên 3.556,9 tỷ đồng năm 2017, đồng thời tổng lỗ giảm mạnh 241,5%, từ -347 tỷ năm 2016 xuống -101,6 tỷ năm 2017. 

Cũng theo HNX, nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn, ghi nhận kết quả từ thoái vốn hoặc chuyển nhượng dự án.

Bên cạnh đó, ngành bất động sản có 11/17 công ty có kết quả kinh doanh tăng so với năm 2016 với tổng lợi nhuận năm 2017 của các doanh nghiệp ngành bất động sản tăng 48,2%, tăng từ 1.084,4 tỷ đồng lên 1.607 tỷ đồng. 

Mặc dù tổng lỗ của ngành tăng từ -30 tỷ đồng năm 2016 lên -157,2 tỷ đồng, tăng tương đương 424% nhưng tổng lãi của toàn ngành cũng tăng từ 111,4 tỷ lên 1.764,2 tỷ, tăng tương đương 58%.

Đáng chú ý, ngành tài chính cũng tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất trên HNX trong năm 2017. Cụ thể: 21 doanh nghiệp ngành tài chính niêm yết trên HNX có tổng giá trị lợi nhuận đạt 5.562,9 tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Trong đó, 2 ngân hàng ACB và SHB chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất lần lượt là 38% và 27%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất so với năm 2016 là các công ty chứng khoán: gồm APS, SHS, IVS, PSI, WSS... đều có mức tăng trên 100%, lần lượt là 566%, 340%, 273%, 254%, 172%...

Cũng theo giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 39 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng.

Tuy vậy chỉ có 4/11 ngành có tổng lỗ năm 2017 cao hơn năm 2016, lần lượt là các ngành khai khoáng và dầu khí có tổng lỗ tăng -418,1 tỷ đồng, công nghiệp có tổng lỗ tăng -199,9 tỷ đồng, bất động sản có tổng lỗ tăng -127,2 tỷ đồng và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có tổng lỗ tăng -45,7 tỷ đồng.

7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong năm 2017 có 3 ngành không có doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh thua lỗ là ngành vận tải kho bãi, ngành y tế và ngành thông tin và truyền thông. Đáng chú ý là những ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành xây dựng và ngành tài chính....