11:51 27/10/2019

Quỹ đầu tư SGI bị phạt nặng

Hà Anh

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI bị phạt nặng do báo cáo có nội dung không chính xác; không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ

Trang beb của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI.
Trang beb của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI.

Cụ thể: Quỹ đầu tư SGI bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác gồm các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2017, 2018, 2019 và Báo cáo quản trị rủi ro năm 2017, 2018.

Đồng thời, bi phạt tiếp 70 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

Ngoài ra, bị phạt thêm 50 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.

Tổng cộng mức phạt của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI là 190 triệu đồng và công ty buộc cải chính thông tin quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

SGI được thành lập tháng 10/2008, trụ sở chính đặt tại phòng 601, tầng 6, tháp A, Tòa nhà Handi Reso, 521 Kim Mã, Hà Nội. Hoạt động chính của công ty là quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và kinh doanh chứng khoán. Công ty có vốn chủ sở hữu là 60 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2019, SGI công bố doanh thu thuần quý 3/2019 đạt gần 316 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là gần 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ gần 1,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 778 triệu đồng).

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Len Việt Nam (Tp.HCM) cũng vừa bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Biên bản và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2014, 2016 và 2017.