11:41 23/07/2008

RAL giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh

Nguyệt Anh

RAL đã có công văn giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh giữa quý 1/2008 và quý 2/2008

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã có công văn giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh giữa quý 1/2008 và quý 2/2008.

Cụ thể: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2008 đạt 186,350 tỷ đồng, giảm 59,424 tỷ đồng so với quý 1/2008 (245,775 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 2/2008 đạt 11,632 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng so với quý 1/2008 (32,585 tỷ đồng).

Theo RAL lợi nhuận sản xuất kinh doanh giảm so với kỳ trước là do tính chất tiêu thụ theo mùa vụ của sản phẩm; các sản phẩm tương đương của các hàng nước ngoài tràn ngập thị trường, cạnh tranh ngày càng quyết liệt; các chi phí đầu vào, đặc biệt là giá vật tư tăng mạnh; chi phí lãi vay tăng do lãi suất vay ngân hàng cao.