10:46 29/04/2021

Sacombank lãi 1.000 tỷ đồng quý 1, cho vay tăng mạnh 5,8%

Ban Mai

Lợi nhuận trước thuế quý đầu năm của Sacombank đạt 1.000 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch cả năm…

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB), cho biết kết thúc quý I/2021, ngân hàng đạt 25% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm.

Như vậy, với kế hoạch 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm nay, quý I/2021, Sacombank đã đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Bà Diễm cho biết thêm, quý đầu năm tăng trưởng huy động vốn của ngân hàng cũng tăng 3,5% so với cuối năm 2020. Cho vay tăng 5,8% (kế hoạc cả năm là 9%), thu dịch vụ trên 1.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 4/2021, ngân hàng đã xử lý nợ xấu được 2.280 tỷ đồng.

Theo tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2021, phần lãi dự thu của Sacombank đến cuối năm 2020 là là 43.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến hoàn tất thu hồi lãi dự thu trong năm 2022.

Đối với khoản tài sản vô hình cố định là quyền sử dụng đất. Đây là khoản mua nợ trước khi sáp nhập ngân hàng Phương Nam là 426 tỷ đồng từ Eximbank và đã trích lập dự phòng.

Đối với các khoản phải trả (KPT) cuối năm 2020 tăng vọt lên 9.241 tỷ đồng với đầu năm 2020 chỉ ở mức 5.223 tỷ đồng, bà Diễm cho biết đây là những khoản phải trả, trong đó, khoản phải trả nội bộ (KPT tăng lên cho CBNV); KPT bên ngoài, như: KPT cho trung gian thanh toán liên ngân hàng; KPT tài khoản thẻ… KPT về nộp thuế, KPT liên quan đến tiền gửi tăng 450 tỷ đồng so với năm trước (do chi phí huy động năm 2020 cao hơn); KPT thu chi hộ giữa các tổ chức tín dụng với nhau; KPT kiều hối khi năm 2020 kiều hối tăng vọt; KPT về xử lý nợ; KPT thuê công ty tư vấn độc lập, hoàn thiện pháp lý; KPT đặt cọc mua tài sản; KPT doanh thu chờ phân bổ; KPT dành cho cổ tức…