16:19 03/01/2012

Sau kiểm toán, DCL bất ngờ lỗ hơn 17 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đạt 26,62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đã soát xét -17,27 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) vừa công bố giải trình biến động lợi nhuận công ty mẹ sau điều chỉnh kiểm toán đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2011.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giữa báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2011 với lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đạt 26,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đã soát xét: -17,27 tỷ đồng.

DCl cho biết, nguyên nhân chênh lệch 43,89 tỷ đồng là do 2,65 tỷ đồng trả lãi vay nhà máy Caps, kháng sinh chưa phân bổ; 19,85 tỷ đồng phân bổ chi phí bán hàng trong năm; 16,92 tỷ đồng hàng bán trả lại chưa ghi nhận; 3,35 tỷ đồng dự phòng hàng tồn kho, nợ phải thu và 1,12 tỷ đồng chi phí khác.

Trước đó, HSX công bố trong trường hợp đến hết ngày 31/12/2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long không thực hiện công bố thông tin đầy đủ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DCL của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.