14:59 20/04/2015

Sẽ xúc tiến lập Viện Nghiên cứu khoa học kinh tế

Duy Nghĩa

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhất trí sớm thành lập Viện Nghiên cứu khoa học kinh tế

Hội nghị Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (mở rộng) diễn ra ngày 18/4.<strong><br></strong>
Hội nghị Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (mở rộng) diễn ra ngày 18/4.<strong><br></strong>
Ngày 18/4, Hội nghị Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (mở rộng) đã được tổ chức với sự tham gia của các ủy viên Trung ương Hội, đại biểu đến từ các hội địa phương, hội ngành, các chi hội và đơn vị trực thuộc.

Dưới sự chủ trì của GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội, hội nghị đã nghe báo cáo hoạt động năm 2014 và dự kiến các hoạt động năm 2015.

Hội nghị khẳng định các kết quả trong năm 2014 trên các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học; tham gia công tác tư vấn phản biện, phục vụ nhu cầu của lãnh đạo các cấp; đẩy mạnh công tác giáo dục các cấp học về kinh tế học và đào tạo đại học và trên đại học.

Trong năm vừa qua, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cũng đã tăng cường công tác phổ biến kiến thức kinh tế, mở rộng tổ chức hội, kết nạp hội viên mới và phát thẻ hội viên; thực hiện hợp tác quốc tế giữa các hội khoa học kinh tế Đông Nam Á.

Về kế hoạch hoạt động năm 2015, Hội nghị thảo luận công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp và đi sâu khảo sát, nghiên cứu, chắt lọc các kết quả để các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định của các đơn vị của Hội đóng góp có chất lượng đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, được xã hội ngày càng thừa nhận rộng rãi.

Đặc biệt, cần tổ chức tốt việc đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của các nhà nghiên cứu kinh tế cả nước đối với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong tình hình mới.

Liên quan lĩnh vực này, Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã được Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giao nhiệm vụ tiến hành đề tài khoa học “Kinh tế Việt Nam các năm 2016-2020: Một số đột phá chính sách phát triển” với 4 hội thảo và các chuyên đề nghiên cứu để đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Bên cạnh đó, nhằm huy động trí tuệ các nhà nghiên cứu kinh tế các thế hệ, hội nghị nhất trí sớm thành lập Viện Nghiên cứu khoa học kinh tế của Hội và tạp chí Nghiên cứu khoa học kinh tế.

Viện sẽ có lực lượng nòng cốt ban đầu là Ban Khoa học của Hội và tập hợp đa dạng các nhà kinh tế nhiều lứa tuổi có trình độ cao theo các nhóm chuyên đề.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận việc tổ chức Hội nghị Các nhà kinh tế Đông Nam Á lần thứ 40 (FAEA-40) tại Hà Nội, với chủ đề nhằm vào các khó khăn và thách đố của cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC) trong những năm đầu mới thành lập.