17:11 28/06/2010

STL trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:5

N.Anh

STL chia thưởng theo tỷ lệ 10:3 và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:2

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo, 6/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 8/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng long (mã STL-HNX).

Theo đó, STL phát hành 3 triệu cổ phiếu để chia thưởng theo tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới) và phát hành 2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 10:2 (10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng long - Khu đô thị mới Văn Khê - phường La Khê - Hà Đông - Tp.Hà Nội.