11:37 15/03/2012

Tăng vốn pháp định doanh nghiệp kiểm toán

Y Nhung

Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ tăng từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng từ 1/5/2012

Doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ.
Doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ.
Vốn pháp định của doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ là 5 tỷ đồng, thay cho mức 3 tỷ đồng như hiện nay.

Đó là nội dung trong Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành. Nghị định chính thức có hiệu lực từ 1/5/2012.

Ngoài yêu cầu trên, Nghị định còn quy định, trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty kiểm toán trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Về mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 USD.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cũng phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bản cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam theo quy định trên. Nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp này và chi nhánh thấp hơn mức vốn quy định thì phải bổ sung trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.