11:25 16/09/2009

Thành lập Tổ chuyên gia về chính sách nhà ở

Bảo Anh

Tổ Chuyên gia liên ngành về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa chính thức được thành lập

Nhiệm vụ chính của Tổ chuyên gia là giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở.
Nhiệm vụ chính của Tổ chuyên gia là giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở.
Tổ chuyên gia liên ngành về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa chính thức được thành lập.

Ngày 14/9, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã quyết định thành lập Tổ chuyên gia  liên ngành  với 30 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm Tổ trưởng. Lãnh đạo cấp vụ của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương … và lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, Tp.HCM là thành viên của tổ.

Nhiệm vụ chính của Tổ chuyên gia là giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổ chuyên gia cũng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở tại các bộ, ngành và địa phương; định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đình chỉ việc thi hành các văn bản liên quan đến nhà ở do các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, Tổ chuyên gia liên ngành còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển, quản lý thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; nghiên cứu, định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Tổ cũng có quyền đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; đề xuất nội dung, biện pháp thu thập và phổ biến thông tin về thị trường bất động sản để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.