09:32 26/08/2009

Bổ nhiệm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, tổng kết định kỳ và đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp.
Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, tổng kết định kỳ và đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ chức Trưởng ban. Phó trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân.

Thủ tướng cũng phê duyệt 15 ủy viên của Ban chỉ đạo, gồm lãnh đạo các bộ và cơ quan: Bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nội Vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, UBND thành phố Hà Nội và UBND Tp.HCM.

Trước đó, vào tháng 10/2008, Thủ tướng cũng đã quyết định đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở thành Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến thị trường bất động sản; thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết định kỳ và đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn việc quản lý, điều hành hoạt động thị trường bất động sản của ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về thị trường bất động sản tại các bộ, ngành và địa phương.